جمعه ۱ آذر ماه ۱۳۹۸
فارسی
Englishقانون مقررات صادرات و واردات ایران 1393
جهت دریافت قانون مقررات صادرات و واردات ایران در سال 1393کلیک کنید. ...
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزا...


پرتغال

ایران

 
اخبار شورا

پرتغال، مدل آزمایشگاهی اسپانیا برای خروج از بحران اقتصادی

مادرید – اسپانیا در حالی تدابیر گسترده و گوناگونی را برایبرون رفت از بحران اقتصادی بكار گرفته است كه به عقیده كارشناسان، دولت این كشوربه ریاست ماریانو راخوی قصد دارد از پرتغال به عنوان الگوی خود برای برون رفت ازاین بحران استفاده كند.

بهگزارش ایرنا، اسپانیا و پرتغال دو كشور همسایه در شبه جزیره ایبری در جنوب غربیقاره اروپا هستند كه اولی با داشتن بیش از 47 میلیون نفر جمعیت و 505 هزار كیلومترمربع مساحت، هم از نظر جمعیت و هم مساحت تقریبا پنج برابر دیگری است اما بحرانی كهاكنون بر آن سایه افكنده است، پیش از آن خود را به پرتغال رسانده و پیامدهای خودرا زودتر نشان داده است.

باظهورپیامدها،دولت پرتغال نیز تلاش خود را برای رویارویی با بحران آغاز كرده و از اینرو، آنچه در آن كشور انجام شده است، می تواند به عنوان یك الگو و مدل از سویاسپانیا مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن بهره گیری از موفقیتهای این كشور، در چالهاشتباهات آن برای حل بحران نیفتد.

ایننكته ای است كه این روزها مورد توجه دولت و كارشناسان سیاسی و اقتصادی اسپانیاقرار گرفته است و به نظر می رسد همگی توافق دارند كه می توانند از تجربه هایمقابله پرتغال با بحران اقتصادی، درسهایی بیاموزند و حتی قبل از اجرای برنامه ایدر این زمینه، نتایج آن را از قبل بدانند.

روزنامهاسپانیایی لا وانگواردیا چاپ بارسلونا در این باره می‌ نویسد: روزی بود كه بهگفته فرانسسك پی‌ ای مارگال اندیشمند و سیاستمدار اسپانیایی ، مردم این كشور ازاینكه چه كسانی‌ در شوروی (سابق) حكومت می‌ كردند خبر داشتند ولی‌ در مورد پرتغالكه كشور همجوار اسپانیا است چیزی نمی‌ دانستند . بیانات او هنوز پابرجا است، چونمشاهده می شود اگر اسپانیا از قبل توجه بیشتری به پرتغال داشت می‌ توانست به نحوبهتری از آنچه در كمین خودش بود مطلع شود .

اگرچهبحران اقتصادی اسپانیا سال 2008 شكل گرفت اما برنامه های دولت برای برون رفت ازآن، بطور جدی از چند ماه پیش آغاز شده است. اقدامات دولت تاكنون در مرحله اجرای تدابیرریاضتی و درخواست وام از حوزه یورو برای بانكهای اسپانیایی بوده و مادرید هنوزبطور رسمی درخواست بسته نجات مالی از اروپا نكرده است. این در حالی است كه رهبرانحوزه یورو در 16 می 2011 میلادی – 26 فروردین 1390- بطور رسمی بسته نجات 78میلیارد یورویی برای پرتغال تصویب كردند و به این ترتیب، این كشور به سومین كشورحوزه یورو پس از ایرلند و یونان برای دریافت بسته نجات مالی تبدیل شد.

پرتغالسال گذشته با دریافت این بسته، اقدام به اجرای برنامه های ریاضتی كرد و این درحالی است كه دولت راخوی در اسپانیا در سال جاری با اقداماتی نظیر حذف دو ماه حقوقاضافه كارمندان دولتی در هر سال كه هر شش ماه یكبار به عنوان پاداش به آنها پرداختمی شد، كاهش كمكهای بیكاری، افزایش مالیاتها و حذف هزینه های عمومی در زمینه هایمختلف، همان مسیر را دنبال می كند.

بههمین دلیل است كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی در اسپانیا با نگاه به شباهتهایی كهبین اسپانیا و پرتغال در زمینه ریاضتهای اقتصادی وجود دارد، به این نتیجه رسیدهاند كه تفاوت میان اسپانیا و پرتغال فقط یك سال است.

شایدبا درك همین نكته بود كه راخوی ژانویه سال گذشته اندكی پس از بدست گرفتن قدرت دراسپانیا به لیسبون رفت تا با پدرو پاسوس كوئلو همتای پرتغالی خود دیدار كند و درهمانجا بگوید كه در اسپانیا نیز اقدامات ریاضتی مشابهی انجام خواهد داد.

بااین حال، برخی كارشناسان اقتصادی می‌ گویند تفاوت اصلی‌ بین اسپانیا و پرتغال دراین است كه گروه موسوم به تروییكا متشكل از سه نهاد بانك مركزی اروپا ، كمیسیوناروپا و صندوق بین المللی پول كه بسته نجات مالی را برای پرتغال تصویب كرد، هنوزكاری برای نجات اسپانیا انجام نداده و از سوی دیگر، همه اقدامات ریاضتی كه درپرتغال انجام می شود، در همسایه اش، اسپانیا به مرحله اجرا در نیامده است.

اما،تقریبا همه كارشناسان در این نكته متفق القولند كه آنچه در پرتغال یا اسپانیااتفاق می‌ افتد تاثیراتی بر دیگری دارد و به همین دلیل، اگر دولت اسپانیا بموقع بهشرایط پرتغال توجه می كرد، می توانست پیش از آنكه بطور كامل گرفتار بحران شود،مسیر خود را تغییر دهد.

روزنامهلانگواردیا در این زمینه معتقد است بر خلاف پرتغالی ها كه همواره به رویدادهایاسپانیا توجه نشان می دهند، همسایه بزرگشان به آنها توجهی ندارد.

بهنوشته این روزنامه، بجز در فصل تابستان در اسپانیا یا مرز بین اسپانیا و پرتغال،روزنامه های پرتغالی در این كشور فروخته نمی‌ شود در حالی‌ كه پرتغال هر روزروزنامه های اسپانیایی را در كشورش در معرض فروش می‌ گذارد .

ازسوی دیگر، تلویزیون های اسپانیا هیچ كانالی به زبان پرتغالی ندارند در حالی‌ كه درپرتغال شبكه تلویزیون ملی‌ اسپانیا و شبكه تلویزیون خصوصی گالیسیا پخش می‌ شود .

پرتغالیها كه اسپانیا تنها همسایه آنها است و برایشان، كشوری بزرگ و پهناور به شمار میرود، همواره به تحولات و مسائل آن توجهی خاص نشان می دهند و حتی مردم آن علاقهویژه ای به اسپانیا دارند. این نكته ای است كه خبرنگار ایرنا در جریان چند سفر خودبه پرتغال آن را بخوبی دریافته است. در این زمینه، حتی چند سال پیش، زمانی كهاسپانیا در شرایط رونق اقتصادی بسر می برد و از بحران كنونی خبری نبود، یك نظرسنجیدر پرتغال انجام شد كه نتایج آن نشان می داد درصد بزرگی از مردم با برداشتن مرزهایخود با اسپانیا موافقند و از اینكه دو كشور شبه جزیره ایبری در یكدیگر ادغام شوندهم دفاع می كنند.

مردماسپانیا نیز بی علاقه به پرتغال نیستند، به گونه ای كه این كشور یكی از گزینه هایپرطرفدار اسپانیاییها برای سفر و گذراندن تعطیلات است.

برخیاز كارشناسان با اشاره به توجه پرتغالی ها به رویدادهای اسپانیا می گویند اگر بمببحران اقتصادی به جای پرتغال، ابتدا در اسپانیا منفجر می‌ شد ، پرتغالی ها آن رااز نزدیك رصد می كردند و برای مقابله با آن، چاره ای اساسی می اندیشیدند، امااسپانیا تاكنون چنین رفتاری از خود نشان نداده است.

آنهامعتقدند هنوز هم برای اسپانیا دیر نشده است و می تواند از پرتغال فراتر از یك موشیا مدل آزمایشگاهی برای خود، بلكه به عنوان آخرین پوشش و سنگر برای مقابله با پیامدهایبحران اقتصادی كه هر روز وخیم تر می شود، بهره بگیرد.

اینعده از كارشناسان با اشاره به اجرای بسته نجات مالی در پرتغال و ناكامی آن در نجاتاین كشور از بحران اقتصادی به این نكته اشاره می كنند كه پس از دو سال ریاضت هایشدید كه حتی قبل از دریافت بسته نجات از سوی تروییكا در پرتغال اجرا شده است،اگرچه برخی انحرافات اقتصادی، كاهش یافته و بودجه این كشور نظم بیشتری گرفته استاما بیكاری و فقر همچنان در آن اوج می گیرد.

ازسوی دیگر، تلاش های فراوان پرتغال نیز حاصل چندانی برای به دست آوردن اعتمادبازارهای اقتصادی جهانی‌ نداشته است .

بههمین دلیل، آنها هشدار می دهند كه اسپانیا باید مراقب باشد تا آنجا كه می توانددرخواست بسته نجات مالی نكند.

منبع: ایرنا


تاریخ خبر: 910605
ديدار هیئت تجاری پرتغال به سرپرستي شهردار شهر Leiria با رييس شوراي بازرگاني ايران وپرتغال
تبریک ریاست محترم شورا بمناسبت عید فطر
بازتاب مطبوعاتی حضور وزیر امور خارجه پرتغال و هیئت تجاری همراه در اتاق بازرگانی ایران
نهار کاری هیئت مدیره شورا با هیئت بازرگانی پرتغالی
برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با حضور غول‌های نفتی
آرشیو
 
  نکته امروز
عضو محترم
کلیه اطلاع رسانی های این شورا از طریق ایمیل می باشد،
 در صورتی که در طول مدت عضویت ایمیلی از طرف شورا دریافت نکرده اید،
 با دبیرخانه این شورا تماس حاصل فرمایید.

فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به شورای بازرگانی ایران و پرتغال می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی